Navigace: Chráněné bydlení Prostějov > Nabídka služeb > Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna

Je ambulantní službou sociální prevence, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na chráněném či otevřeném trhu práce.

Sociálně terapeutická dílna byla vybudována v rámci rozsáhlého investičního projektu „Mám kam jít“ náklady přesahujícími 20 miliónů korun. Realizace projektu byla podpořena z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Na velmi kvalitní a moderní vybavení byly využity prostředky z celonárodní sbírky Adventní koncerty České televize 2014.

V současné době je poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Účelem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Sociálně terapeutická dílna vytváří pro uživatele bezpečný prostor, ve kterém si osvojí nové pracovní návyky, dovednosti a pracovní postupy. Často mladí lidé se zdravotním postižením disponují určitým pracovním potenciálem. Z běžného pracovního zařazení však nemají žádné zkušenosti, případně negativní. Sociálně terapeutická dílna jim vytváří prostor pro praktické ověření svých pracovních limitů v rámci maximální možné aktivace jejich pracovního potenciálu. Uživatelé si v rámci tréninkového programu dílny také mohou vyzkoušet, zda jim více vyhovuje sociální služba (např. denní stacionář, sociálně terapeutická dílna) či mají zájem o pracovní zařazení a v praxi si ověří, zda mají šanci najít uplatnění na chráněném či volném trhu práce.  

Program sociálně terapeutické dílny je koncipován tak, aby byl co nejvíce podobný běžnému pracovišti. S ohledem na potřeby uživatelů i lokalitu místa služby jsme proto zvolili formu malé nevýdělečné cukrárny pro veřejnost, spojené s vlastní drobnou výrobou (např. palačinek a vaflí). Je tedy otevřená všem návštěvníkům – zákazníkům, stejně jako rodinným příslušníkům, kamarádům, pomáhá udržovat přirozené vazby a kontakty.

V rámci systematické a dle potřeby i dlouhodobé sociálně pracovní terapie může každý uživatel postupovat od nácviku běžných činností sebeobsluhy až po náročnější činnosti, kterými jsou např. příprava studených a teplých nápojů, výroba palačinek a vaflí, případně jiných jednoduchých pokrmů, servírování a obsluha zákazníků, nácvik prodeje, úklid.

Sociálně terapeutická dílna není vymezeným chráněným pracovním místem či pracovištěm – uživatelé nemají uzavřenou s poskytovatelem pracovní smlouvu (nejsou zaměstnanci), ale smlouvy o poskytování sociální služby, která je poskytována bez úhrady ze strany uživatele (bezplatně).

Prostorové zázemí služby sociálně terapeutická dílna :

Sociálně terapeutická dílna disponuje adekvátním prostorovým zázemím jak pro návštěvníky cukrárny, tak pro uživatele služby (přípravna, dílna/klubovna, šatna, provozní a sociální zázemí). V dílně je odpovídající moderní vybavení běžného malého cukrárenského provozu včetně nezbytných technologických zařízení a přístrojů. Adekvátní vybavení je také v dalších prostorách sociálně terapeutické dílny vymezených pro individuální práci s uživateli – pracovní stoly, židle, psací stoly, PC, šatní skříňky pro uživatele,…  Celý prostor je zajištěn bezbariérovým přístupem.

 

 

 

 

 

© chranene-bydleni-lipka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist